Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrība lūdz kolēģus izteikties par jaunu likumprojektu ''Grozījumi LR Advokatūras likumā''

Cienījamās kolēģes un godātie kolēģi!

2011.gada 28.janvārī Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija iesniegusi Latvijas Zvērinātu advokātu padomei likumprojektu ''Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā'', kas turpina 2010.gadā jau iesākto darbu, kura rezultātā ar 2011.gada 1.janvāri Latvijas Republikas Advokatūras likums ir spēkā jaunā, mūsuprāt, uzlabotajā redakcijā.

Apspriežot likumprojektu LZAP sēdē, kolēģis A.Niedre ir izteicis pret to iebildumus , un LZAP ir nolēmusi apzināt citu kolēģu viedokļus par likumprojektu.

Vēršam kolēģu uzmanību uz to, ka neviens no izstrādātajiem grozījumiem netika gatavots slepenībā, bet tieši pretēji ar īpašu nolūku apspriest šos grozījumus Latvijas Zvērinātu advokātu padome pēc Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijas lūguma ir sasaukusi konferenci, kura notikusi 2010.gada 20.oktobrī. Konferences laikā kolēģi piedalījās aptaujā, aizpildot anketas, un aptaujas rezultāti tika ņemti vērā, izstrādājot likumprojekta gala redakciju iesniegšanai LZAP.

Tomēr Advokātu atbalsta biedrība uzskata, ka kolēģu domu atkārtota uzklausīšana nevar kaitēt produktīvam darbam.

Mēs esam ieinteresēti, lai mūsu iniciatīva - minētās komisijas izveidošana un tās darbība, kurā iesaistīti ne tikai mūsu biedrības biedri - sniegtu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai un katram advokātam pēc iespējas lielāku labumu.

Tāpēc lūdzam Jūs, kolēģi, izteikt Advokātu atbalsta biedrībai savu vērtējumu par minēto likumprojektu un Advokatūras normatīvo aktu komisijas darbu. Elektroniskās vēstules lūdzam sūtīt pa e-pastu biedriba@latvijasadvokats.lv.

Zemāk lasāms likumprojekta teksts. Tas ir izsūtīts arī kolēģiem pa e-pastu, pievienojot arī anotāciju.

Ar patiesu cieņu,

Dmitrijs Skačkovs,

Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja p.i.

 

Latvijas Republikas Advokatūras likums
 
Esošā redakcija
Projekts
 
14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras:
1) ir Latvijas pilsoņi;
2) ir ar nevainojamu reputāciju;
3) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;
4) saņēmušas valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un ieguvušas jurista kvalifikāciju;
5) prot valsts valodu augstākajā līmenī;
6) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem:
a) vismaz trīs gadus — tiesneša amatā,
b) vismaz piecus gadus — prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā vai par zvērināta advokāta palīgu,
c) vismaz septiņus gadus — augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā;
7) nokārtojušas advokāta eksāmenu.
 
No advokāta eksāmena kārtošanas ir atbrīvoti tiesību zinātņu doktori.
 
 
14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kuras:
1) ir Latvijas pilsoņi;
2) ir ar nevainojamu reputāciju;
3) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;
4) saņēmušas valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu tiesību zinātnēs un ieguvušas jurista kvalifikāciju;
5) prot valsts valodu augstākajā līmenī;
6) ieguvušas darba pieredzi, strādājot kādā no šādiem amatiem:
a) vismaz trīs gadus — tiesneša amatā,
b) vismaz piecus gadus — prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra amatā vai par zvērināta advokāta palīgu,
c) vismaz septiņus gadus — augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā;
7) nokārtojušas advokāta eksāmenu.
 
Tiesību zinātņu doktoriem ir jānokārto eksāmens par Latvijas Republikas Advokatūras jautājumiem Ministru Kabineta noteiktā kārtībā.
 
25. Tikai zvērinātu advokātu kopsapulce:
1) nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, revīzijas komisijas un disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu;
2) ievēlē uz trim gadiem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, padomes locekļus, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju;
3) apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes darbības pārskatu;
4) apstiprina budžetu un iepriekšējā gada budžeta izpildes pārskatu;
5) pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtus, advokātu ētikas kodeksu un citus ar advokatūras iekšējo darbību saistītus aktus.
 
25. Tikai zvērinātu advokātu kopsapulce:
1) nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, revīzijas komisijas un disciplinārlietu komisijas locekļu skaitu;
2) ievēlē uz trim gadiem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļus, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju;
3) atceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļus, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju;
4) apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes darbības pārskatu;
5) apstiprina budžetu un iepriekšējā gada budžeta izpildes pārskatu;
6) pieņem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtus, advokātu ētikas kodeksu un citus ar advokatūras iekšējo darbību saistītus aktus.
 
27. Kopsapulce nav tiesīga lemt, ja ieradusies mazāk nekā trešā daļa no visiem zvērinātiem advokātiem.
 
27. Kopsapulce ir tiesīga lemt, ja ieradusies ne mazāk kā puse no visiem zvērinātiem advokātiem.
Zvērināti advokāti personīgi piedalās kopsapulces lēmumu pieņemšanā un tie nedrīkst pilnvarot citas personas pārstāvēt vai aizstāt viņus.
Kvorums nepieciešams katra lēmuma pieņemšanai.
28. Ja kvoruma nesanākšanas dēļ kopsapulcē nav notikušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vēlēšanas, padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc jaunu kopsapulci, bet, ja uz šo kopsapulci ierodas mazāk kā viena trešdaļa no visiem zvērinātiem advokātiem, par to sastāda protokolu, jaunas vēlēšanas nerīko, bet padome saglabā savas pilnvaras līdz nākamajai gada kopsapulcei.
28. Ja kvoruma trūkuma dēļ kopsapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus, padome ne vēlāk kā mēneša laikā sasauc atkārtotu kopsapulci, kura ir tiesīga lemt neatkarīgi no ieradušos zvērinātu advokātu skaita.
 
33. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārvaldes, uzraudzības un izpildu institūcija.
33. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pārvaldes, uzraudzības un izpildu institūcija.
Latvijas Zvērinātu advokātu padome no sava vidus ievēl un atceļ padomes priekšsēdētāju un tā vietniekus.
 
41.1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir:
1) trīs juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;
2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti senatori;
3) trīs Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norīkoti zvērināti advokāti;
4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis.
Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs.
Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.
 
41.1 Latvijas Zvērinātu advokātu padome organizē advokāta eksāmenu ne retāk kā reizi gadā. Eksāmenu pieņem komisija, kuras sastāvā ir:
1) trīs juridiskās zinātnes promocijas padomju deleģēti tiesību zinātņu doktori;
2) trīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkoti senatori;
3) pieci Latvijas Zvērinātu advokātu padomes norīkoti zvērināti advokāti;
4) tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis.
Eksāmena komisijas sastāvu apstiprina tieslietu ministrs.
Eksāmena komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.
48.1 Zvērināta advokāta pilnvarojumu un tā apjomu, kā arī tiesības izpildīt šā likuma 48.pantā noteiktos uzdevumus apliecina orderis, kura paraugu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome.
 
48.1 Zvērinātu advokātu pilnvarojumu un tā apjomu, kā arī tiesības izpildīt šā likuma 48.pantā noteiktos uzdevumus apliecina orderis, kura paraugu apstiprina Latvijas Zvērinātu advokātu padome vai zvērināta advokāta paziņojums par juridiskās palīdzības sniegšanu.
50. Zvērināti advokāti tiesas sēdēs nēsā īpašu tērpu — talāru.
50. Zvērināti advokāti tiesas sēdēs var nēsāt īpašu tērpu - talāru.
70. Zvērināti advokāti šajā likumā noteiktajā kārtībā par savu darbību ir disciplināri un materiāli atbildīgi.
70. Zvērināti advokāti šajā likumā noteiktajā kārtībā par savu darbību ir disciplināri un materiāli atbildīgi.
Klienta prasījumi pret zvērinātu advokātu, kas izriet no noslēgtās vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, noilgst viena gada laikā.
87. Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērinātu advokātu palīgus uzņem ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš nosakot uzņemšanas laiku.
 
87. Latvijas Zvērinātu advokātu padome zvērinātu advokātu palīgus uzņem ne retāk kā vienu reizi gadā, iepriekš nosakot uzņemšanas laiku. 
113. Piedāvāt advokāta palīdzību lietu vešanai tiesās, kā arī reklamēt šādu palīdzību ir tiesīgi vienīgi Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi.
113. Piedāvāt advokāta palīdzību, kā arī reklamēt šādu palīdzību ir tiesīgi vienīgi Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi.
115. Savā profesionālajā darbībā zvērināti advokāti ir finansiāli patstāvīgi.
 
115. Savā profesionālajā darbībā zvērināti advokāti ir finansiāli patstāvīgi un zvērināta advokāta darbība zvērinātu advokātu birojā nav pielīdzināma darba attiecībām.
118. Zvērināti advokāti uz darba līguma pamata var pieņemt darbā tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu, par kura darbību viņi atbild un kuram ir aizliegts nodarboties ar juridiskās palīdzības sniegšanu.
Izslēgt 118.pantu.
119. Zvērināti advokāti kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Ieņēmumus no zvērināta advokāta prakses veido klientu maksājumi par sniegto juridisko palīdzību. Zvērinātu advokātu izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu vai noteikti šajā likumā.
Izslēgt 119.pantu.
122. Latvijas Zvērinātu advokātu padome informē advokāta mītnes valsts kompetento institūciju par advokāta reģistrāciju un reģistrētā advokāta vārdu un uzvārdu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
122.Latvijas Zvērinātu advokātu padome informē advokāta mītnes valsts kompetento institūciju par advokāta reģistrāciju un reģistrētā advokāta vārdu un uzvārdu publicē Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā.
 
Papildināt likumu ar 47.1 pantu:
Pildot amata pienākumus, zvērināta advokāta personību apliecinošs dokuments ir zvērināta advokāta apliecība.

Autors: Advokātu atbalsta biedrības valde

Publicēts: 11.02.2011

Avots: Advokātu atbalsta biedrības valde


« Atgriezties