Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrības priekšlikumi: kolēģijas finanšu pārvaldībā ir jāievēro efektivitāte un taisnīgums.

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Rīgā, 2018.gada 23.janvārī
LATVIJAS ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU PADOMEI
Elizabetes iela 63-1, Rīga, LV-1050
 
Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas 2018.gada budžeta izstrādi un atskaitījumiem Kolēģijas uzturēšanai
 
Godātie kolēģi!
 
2017.gada septembrī Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ticis aktualizēts jautājums par Kolēģijas finanšu stāvokli.
 
2018.gada 16.janvāra sēdē Padome, plānojot Kolēģijas 2018.gada budžetu, ir nolēmusi būtiski samazināt izdevumus kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšanai, konceptuāli atbalstīja atskaitījumu ‘’atlaižu’’ atcelšanu atsevišķās teritorijās praktizējošiem advokātiem, kā arī uzsāka diskusiju par atskaitījumu apmēra iespējamām izmaiņām.
 
Ir jāpiekrīt, ka Kolēģijas finanšu darbībā ir nepieciešamas reformas. Taču ir zināmas bažas par to, lai 2018.gada budžeta izstrādē un tālākas finanšu politikas plānošanā netiktu pieļautas būtiskas kļūdas, kuras skartu visu kolēģu intereses.
 
Tāpēc vēlamies izteikt šādus apsvērumus un priekšlikumus par Kolēģijas finanšu jautājumiem:
 
  1. Uzskatām, ka nav ekonomiska pamata palielināt atskaitījumu apmēra pamatlikmi, jo esošais apmērs atbilst advokātu ienākumu līmenim, valsts ekonomiskajam stāvoklim, advokātu darbības regulējumam, un arī pie esošā apmēra Kolēģijas budžetā veidojās uzkrājumi.
  2. Ievērojot šo, kā arī juridiskā taisnīguma apsvērumus, uzskatām, ka nosakot vienādu atskaitījumu apmēru visiem kolēģiem vai kolēģiem, kuru prakses ilgums ir mazāks par 40 gadiem, par pamatu ņemams mazāks apmērs, – EUR 30 mēnesī, nevis EUR 35. Situācijā, kad Kolēģijas budžetā veidojas uzkrājumi, var atļauties noteikt tādu apmēru.
  3. Lai 2018.gada budžeta izpilde netiktu apdraudēta, šis apmērs nosakāms no 2019.gada 1.janvāra.
  4. Lai pieeja mācībām būtu līdzīga Rīgā un reģionos praktizējošiem advokātiem, nepieciešams vismaz daļu no mācībām organizēt neklātienes formā ar vienu ievadsesiju, kā arī organizēt vidoekonferences. Tādas formas ietaupīs laiku kolēģiem un naudu Kolēģijai. Ja kāds no mācību pakalpojumu sniedzējiem nespēj nodrošināt tādu apmācību formu, no šī sniedzēja pakalpojumiem ir pakāpeniski vai nekavējoties jāatsakās.
  5. Pilnībā atbalstāms Padomes konceptuālais lēmums, ka kolēģu sociālais atbalsts, kultūras, sporta un labdarības projekti finansējami no speciālajiem fondiem, ievērojot labprātības principu un Advokatūras likuma 23.pantu, kurš paredz iespēju tādus fondus veidot no advokātu iemaksām, kā arī no fizisko un juridisko personu ziedojumiem.
  6. Līdzekļi kultūras, sporta un labdarības projektu finansēšanai vācāmi ad hoc, lai kolēģi varētu vērtēt katru šādu projektu individuāli un izvēlēties, kuru projektu viņi vēlas atbalstīt.
  7. Revīzijas komisija deva Padomei savu izvērstu pārskatu par Kolēģijas finanšu stāvokli. Mūsuprāt, būtu pareizi publicēt šo pārskatu, lai kolēģiem būtu pilnīgs priekšstats par mūsu profesionālās organizācijas finansiālo stāvokli un par iemesliem, kuru dēļ tiek pieņemti tie vai citi lēmumi.
 
Lūdzam ņemt vērā šos priekšlikumus un apsvērumus!
 
Ar cieņu,
 
Dmitrijs Skačkovs
valdes priekšsēdētājs
 
Aleksandrs Kazačkovs
valdes priekšsēdētāja vietnieks
 
Maksims Abramovs
valdes loceklis
 
Gaļina Radiloveca
valdes locekle
 
Daiga Siliņa
valdes locekle
 
 
 

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 24.01.2018

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties