Kā kļūt par AAB biedru?

Kandidātu programma 2014.gada vēlēšanās Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā

LATVIJAS ZVĒRINĀTIEM ADVOKĀTIEM
 
Godātie kolēģi!
 
Mūsu kandidatūras ir izvirzītas Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, Disciplinārlietu komisijā un Revīzijas komisijā. Vēlamies informēt par 2011.-2014. gados paveikto, iesākto un cerībā uz Jūsu atbalstu plānoto.
 
  1. Strādājot Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisijā, ierosinājām šādus uzlabojumus Kolēģijas iekšējos normatīvajos aktos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos:
 
-         vienmērīgāk sadalīt finansiālo slogu, kas saistīts ar advokātu atskaitījumiem Kolēģijas uzturēšanai, pēc praktizēšanas vietām un stāža grupām (Padomes lēmuma projekts),
-         paredzēt vienreizēju „iestāšanās maksājumu” Kolēģijas uzturēšanai aptuveni EUR 1200 apmērā no tiem advokātiem, kas nav bijuši zvērinātu advokātu palīgi (Padomes lēmuma projekts),
-         uzlikt advokātiem par pienākumu iziet samierināšanas procedūru pirms griezties ar savstarpējām sūdzībām Padomē (Kopsapulces lēmuma projekts par grozījumiem Ētikas kodeksā, kuru lūdzām Padomei virzīt uz kopsapulci),
-         izveidot Mediācijas komisiju, kura īstenos šādu advokātu samierināšanu, vai uzticēt šīs funkcijas vienai no jau esošajām Kolēģijas institūcijām (Mediācijas komisijas nolikuma projekts),
-         Civilprocesa likuma grozījumi par ‘’advokātu procesa’’ ieviešanu, nosakot, ka atsevišķās darbības procesā var izdarīt tikai ar advokātu starpniecību (izstrādāts un iesniegts Padomei likumprojkts, kuru var virzīt tālāk),
-         priekšlikumi par jaunā Advokatūras likuma pieņemšanu, maksimāli paplašinot advokātu darbības garantijas (apkopoti kolēģu priekšlikumi un ārvalstu pieredze),
-         sagatavots un iesniegts Padomei atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā par Civilprocesa likuma 33.panta atbilstību augstāka juridiskā spēka normai,
-         Kolēģijas pārstāvēšana darba grupās un kompetentās institūcijās Šķīrējtiesu likuma projekta sakarā, izsakot priekšlikumus par advokāta iespēju ieņemt šķīrējtiesneša amatu bez papildus sertifikācijas, kā arī izstrādājot priekšlikumus, kas nepieļautu šķīrējtiesu skaita mākslīgu samazināšanu, šīs sfēras monopilizēšanu un pakļaušanu ‘’lielo apgrozījumu’’ īpašniekiem,
-         dalība citās pastāvīgās likumu izstrādes darba grupās.
 
  1. Strādājot Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, darbības uzraudzības un eksāmenu komisijā, piedalījāmies palīgu uzņemšanas eksāmenos, palīgu mācību organizēšanā, zināšanu pārbaudē, jaunu noteikumu izstrādē par palīgu mācību organizēšanu.
 
  1. Advokātu atbalsta biedrības vārdā un ietvaros:
 
-         konsekventi iestājāmies pret to, ka kvalifikācijas celšanas pasākumi tiktu izmantoti advokātu kontrolēšanai un sīkai reglamentēšanai; savu iespēju robežās veicinājām, lai mācību pasākumi kolēģiem notiktu bez tā saucamās ‘’regulārās zināšanu pārbaudes’’, pēc iespējas mazāk ierobežojot un apgrūtinot kolēģus,
-         organizējām trīs mācību pasākumus ar simbolisku dalības maksu, kura tikai sedza organizēšanas izmaksas,
-         kategoriski iebildām pret atsevišķu Padomes locekļu iniciatīvām par ierobežojumiem advokātiem savienot amatus, kā arī atbalstījām vairāk, kā sešdesmit kolēģus, kuri pieprasīja Padomes ‘’Metodisko norādījumu’’ atcelšanu,
-         izteicām Padomei priekšlikumu izvērtēt pensijas piešķiršanu par īpašiem nopelniem ilggadējam Padomes priekšsēdētājam kolēģim Aivaram Niedrem,
-         vērsāmies Padomē ar iebildumiem pret samazinātā atskaitījumu apmēra atcelšanu advokātēm, kurām ir bērns līdz 3 gadu vecumam,
-         aizstāvējām advokātu intereses Saeimas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē jautājumā par tiesu procesu efektivizēšanu,
-         atsaucāmies uz Satversmes tiesas aicinājumi izteikt viedokli lietā par Civilprocesa likuma 33.panta atbilstību augstāka juridiskā spēka normai un atbalstījām šajā jautājumā Padomi.
 
Lūdzam Jūsu atbalstu 2014.gada 11.aprīļa kopsapulcē, lai varētu turpināt iesākto, aizstāvēt kolēģu intereses un realizēt vēl šādas idejas:
 
1.                           2008.-2012.gadā noteiktie papildus pienākumi un ierobežojumi kolēģiem savienot amatus pārskatāmi un pēc iespējas atceļami.
2.                           Pārskatāms nepieciešamo kvalifikācijas celšanas stundu skaits, ieviešama iespēja samazināt šo stundu daudzumu attiecīgajā gadā par tik stundām, par cik iepriekšējā gadā šādu stundu skaits tika pārsniegts.
3.                           Nepieciešama aktīvāka sadarbība ar valsts institūcijām, izmantojot likumā paredzēto šo institūciju pienākumu uzklausīt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas viedokli likumdošanas pilnveides jautājumos.
4.                           Kolēģijas Budžeta izstrāde ir jāuzsāk laikus, vismaz pusgadu pirms budžeta virzīšanas uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulci.
5.                           Atkārtoti izvērtējams jautājums par atskaitījumu sistēmas pilnveidošanu.
6.                           Ir jāiestājas pret likumdošanas iniciatīvām, kuras ierobežo personas pamattiesības uz advokāta juridisko palīdzību, samazina advokāta procesuālās pilnvaras, paplašina sūdzību iesniegšanas iespējas pret advokātiem.
7.                           Nedrīkst atgriezt Kolēģiju pie 2002.-2010.gadu nenormālās situācijas, kad advokātu skaits auga nekontrolēti, un kļūt gan par zvērinātu advokātu, gan par zvērināta advokāta palīgu bija nepamatoti viegli.
8.                           Nepieciešams ievērot zvērinātu advokātu palīgu tiesības profesionāli augt un kļūt ar laiku par pilntiesīgiem kolēģiem.
9.                           Ir jāizveido Novadu konsultatīvā padomē, kurā tiktu iekļauts vismaz viens pārstāvis no katrā tiesu apgabala praktizējošiem advokātiem, lai varētu operatīvi izlemt jautājumus, kas ir aktuāli kolēģiem visā Latvijā, nevis tikai Rīgā.
Nobeigumā vēlamies pateikties visiem kolēģiem, kas mūs atbalstīja un atbalsta, kā arī kolēģiem, kuri izteica atšķirīgus viedokļus un konstruktīvu kritiku.
 
Patiesā cieņā,
 
 
Dmitrijs Skačkovs
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļa amata kandidāts
 
 
Aleksandrs Kazačkovs
Disciplinārlietu komisijas locekļa amata kandidāts
 
 
Gaļina Radiloveca
Revīzijas komisijas locekļa amata kandidāte
 
 
 
 
 
 
 
 

Autors: Dmitrijs Skačkovs, Aleksandrs Kazačkovs, Gaļina Radiloveca

Publicēts: 09.04.2014

Avots: Dmitrijs Skačkovs, Aleksandrs Kazačkovs, Gaļina Radiloveca


« Atgriezties