Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrības gada sapulcē pieņemts aicinājums ''Par vienotu advokatūru un tiesisku Latviju!"

2009.gada 30.jūlijā tika nodibināta Advokātu atbalsta biedrība un pieņemta tās darbības programma. Biedrība tūlīt iesaistītājs ne tikai advokatūras dzīvē, bet arī sabiedrībai nozīmīgajos procesos, kā, piemēram, diskusijās par tiesiskuma stiprināšanas ceļiem, cilvēktiesību aizsardzības mehānismu pilveidošanu, preses brīvību, valsts nodrošināto juridisko palīdzību un prokuratūras reformu.
Esam pārliecināti, ka visumā mūs nevar vainot ne rīcībspējas trūkumā, ne arī pašlabuma meklēšanā, ne pat kļūdainā notikumu vērtējumā, jo pa aizvadītajiem trim gadiem pieauga mūsu biedrības prognozētās negatīvās parādības tiesikuma jomā un tiesu sistēmā. Diemžēl, nav izņēmums arī Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija.
Visas Latvijas mērogā aizvien pieaug tendence paplašināt valsts iestāžu un amatpersonu tiesības patvaļīgi ierobežot personas pamattiesības, aizbildinoties ar skaistajiem viltus demokrātijas lozungiem.
Advokatūrā joprojām valda apātija, savstarpēja neuzticēšanās, sadalīšanās „interešu grupās”, starp kurām par spīti daudzu kolēģu centieniem pagaidām neveidojas dialogs. Neskatoties uz to, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome izpilda savas ikdienas funkcijas, nevar neatzīmēt, ka no tās puses kolēģiem tiek uzlikti aizvien jauni ierobežojumi un tiek izvirzītas arvien jaunas papildprasības, pretī nepiešķirot advokātiem nekādas papildus tiesības vai garantijas.
Vienlaikus daudzi kolēģi aktīvi iesaistās advokatūras iekšējās pašpārvaldes darbā un arī Advokātu atbalsta biedrība cenšas dot savu ieguldījumu Kolēģijas izaugsmē. Esam pateicīgi katram kolēģim, kurš palīdzēja mums īstenot mūsu darbības programmu, kas tika pieņemta 2009.gada 30.jūlijā.
Mēs uzskatījām par primāru uzdevumu ieviest tiesiskus mehānismus, kas ierobežotu advokātu skaita nekontrolētu pieaugumu. Tādi mehānismi ir radīti ar grozījumiem, kas tika izdarīti Latvijas Republikas Advokatūras likumā 2010.gada 28.oktobrī.
Biedrības biedri aktīvi piedalījās šo grozījumu izstrādē Advokatūras Normatīvo aktu grozījumu komisijā, pārstāvēja Kolēģiju Saeimā un Tieslietu ministrijā, kā arī piedalās jaunu normu piemērošanā Zvērinātu advokātu palīgu uzraudzības un eksamenācijas komisijā.
Attiecībās ar klientiem un valsts iestādēm Biedrība vienmēr centusies atbalstīt kolēģus, kā tas tika noteikts tās darbības programmā.
Tieši realizējot Biedrības priekšlikumus, Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru noteikts difirencēts atskaitījumu apmērs, atkarībā no advokāta stāža – jo stāžs ilgāks, jo atskaitījumi ir mazāki.
Advokātu atbalsta biedrība enerģiski aizstāvēja savu poziciju, pieprasot efektīvu, uz kolēģu interešu aizsardzību vērstu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes darbību, un savas darbības pirmajā gadā centās kļūt ne tikai par katra kolēģa atbalstītāju, bet arī par mūsu Kolēģijas institūciju, tajā skaitā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes atbalstītāju.
Ar nožēlu ir jākonstatē, ka mūsu iniciatīvas un viedokļi reti tika uztverti no Padomes puses kā biedriska, koleģiāla un konstruktīva kritika. Tieši tādēļ daudzus, mūsu ieskatā, racionālus priekšlikumus Padome noraidīja, tajā pašā laikā ieviešot kvalifikācijas celšanu piespiedu kārtā un nepamatoti ierobežojot kolēģu tiesības savienot advokāta darbu ar citu nodarbošanos.
Neraugoties uz šīm grūtībām, lielā mērā Biedrības darbības programma, kas tika pieņemta 2009.gada 30.jūlijā, ir izpildīta.
Tāpēc papildus vēlamies izvirzīt šādus mērķus:
 
1.                           2008.-2012.gadā noteiktie ierobežojumi kolēģiem savienot amatus un papildus pienākumi pārskatāmi un pēc iespējas atceļami. Atcerēsimies, ka advokāts ir brīvā profesija.
2.                           Nepieciešama aktīvāka sadarbība ar valsts institūcijām, izmantojot likumā paredzēto šo institūciju pienākumu uzklausīt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas viedokli likumdošanas pilnveides jautājumos.
3.                           2010.gadā noteiktais atskaitījumu apmērs Kolēģijas uzturēšanai pārvērtējams atbilstoši ekonomiskajai situācijai, jo kolēģu ienākumi nav auguši pa šiem gadiem. Savukārt, Kolēģijas budžets, kurš ir audzis, ne vienmēr tiek izmantots lietderīgi.
4.                           Kolēģijas Budžeta izstrāde ir jāuzsāk laikus, vismaz pusgadu pirms budžeta virzīšanas uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas kopsapulci.
5.                           Kolēģijas institūciju darbā ir jāiesaista pēc iespējas dažādu ‘’interešu grupu’’ pārstāvji, nešķirojot, neskaldot un nesadalot kolēģus.
6.                           Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav kolēģu priekšnieks. Tā ir izpildu institūcija, „advokātu advokāts”. Tā sargā kolēģus no nepamatotām sūdzībām,  pārstāv uz āru kolēģu intereses, nevis uzspiež tiem politiķu un ierēdņu iniciatīvas.
7.                           Biedrība nepaliks novērotāja lomā un iestāsies pret likumdošanas iniciatīvām, kuru mērķis ir personas pamattiesību uz advokāta juridisko palīdzību ierobežošana vai advokāta procesuālo pilnvaru samazināšana. Uzskatām, ka arī Kolēģijas institūcijas nedrīkst tikai pasīvi novērot šo procesu.
8.                           Sakarā ar to, ka kolēģu savstarpējo sūdzību un strīdu skaits nesamazinās, ir nobriedusi nepieciešamība radīt kolēģu samierināšanas procedūru. Ierosinām jebkuru advokāta sūdzību par advokātu automātiski virzīt Ētikas komisijā samierināšanas īstenošanai un tikai gadījumā, ja samierināšanās nav iespējama, lemt jautājumu par disciplinārlietas ierosināšanu vai neierosināšanu.
 
Mēs ceram uz sadarbību ar visiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekļiem, kā arī uz to, ka pārmaiņas advokatūrā skars tikai tās jomas, kur tās tiešām ir nobriedušas, nevis iznīcinās veco kolēģiālo garu, kurā būtu neiedomājama administratīvo iemauktu uzlikšana kolēģiem.
Advokātu atbalsta biedrība paliek atvērta arī citiem kolēģu viedokļiem, priekšlikumiem un iniciatīvām – visiem, kas ir par labu vienotajai advokatūrai un tiesiskai Latvijai.
 

Pieņemts Advokātu atbalsta biedrības kopsapulcē

2012. gada 25. jūlijā.

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 30.07.2012

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties